Categorie: Nieuws (pagina 2 van 5)

Informatiefilmpje voor
vluchtelingenkinderen over de
Kindertelefoon en Tell-me

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8-18 jaar die in vertrouwen willen praten.  Dus ook voor vluchtelingenkinderen. Je kunt met ons bellen en chatten of een bericht plaatsen op de website.

In het nieuwe filmpje wordt uitgelegd hoe het werkt:

Als je met ons belt of chat, praat je met een speciaal getrainde Kindertelefoon-medewerker. Zij luisteren naar je. Op deze website kun je ook een bericht posten of zelf reageren op andere kinderen en jongeren.

Onderwijs voor kinderen op de
vlucht schiet te kort

Van alle kinderen op de vlucht krijgt maar de helft basisonderwijs en een kwart van de kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaat naar school. Dat staat in het net gepubliceerde rapport UNICEF-rapport ‘Education Uprooted’.

Doa’a is gevlucht vanuit Raqqa en verblijft nu in een vluchtelingenkamp waar ze voor het eerst in vier jaar weer les krijgt. © UNICEF/UN075312/Souleiman

“Ik ben zo blij dat ik hier met andere kinderen kan leren, spelen en praten. We hebben allemaal dezelfde dingen meegemaakt”, zegt de 10-jarige Doa’a uit Raqqa. Zij doet haar verhaal in een Child Friendly Space in het Ain Issa kamp in Syrië. Het gezin van Doa ‘a wist het kamp na een vlucht van drie dagen per auto en te voet te bereiken. “Ik vond het heel erg om ons huis achter te laten, maar gelukkig ben ik nu hier”, zegt het jonge meisje, die nu voor het eerst in vier jaar weer les krijgt. In Syrië gaan momenteel 1,75 miljoen kinderen niet naar school en 1,35 miljoen kinderen lopen het risico school te moeten verlaten.

Innovatieve oplossingen

UNICEF pleit in het rapport ‘Education Uprooted’ voor innovatieve oplossingen om alle kinderen op de vlucht zo snel mogelijk mee te laten doen in het onderwijssysteem van het land waar ze verblijven. Wereldwijd én in Nederland. Helen Schuurmans, Kinderrechtendeskundige bij UNICEF Nederland: “Kinderen op de vlucht moeten veel barrières overwinnen om naar school te kunnen. Kinderen die bijvoorbeeld uit Syrië gevlucht zijn naar Jordanië of Libanon, komen aan in een nieuwe omgeving en moeten alle gebeurtenissen verwerken. Dat is al een grote opgave en dan moeten ze vaak ook werken om hun gezin te helpen overleven.”

Toekomstperspectief bieden

Het is cruciaal om deze kinderen toekomstperspectief te bieden en daarom werkt UNICEF er met partners aan om zo veel mogelijk kinderen naar school te laten gaan. Bovendien helpen we om barrières weg te nemen: door kinderbijslag en praktische oplossingen zoals transport naar school krijgen meer kinderen onderwijs.

Innovatieve oplossingen zijn dringend nodig om deze kwetsbare kinderen onderwijs te bieden. Onderwijs moet geïntegreerd worden in onder meer psychosociale hulp en taallessen. UNICEF pleit ook voor internationaal erkende certificaten zodat het onderwijs dat deze kinderen tijdens hun vlucht krijgen erkend wordt en ze minder achterstand oplopen.

Yasmin Akther (8) is Rohingya en uit Myanmar gevlucht. Ze krijgt nu les in een UNICEF-leercentrum in Bangladesh. © UNICEF/UN068432/Noorani

Asielzoekerskinderen in Nederland

“De uitdaging om kinderen snel en kwalitatief goed onderwijs te bieden, geldt ook in Nederland”, zegt Schuurmans. “Het is zo belangrijk dat deze kwetsbare kinderen hier zo snel mogelijk een normaal leven krijgen met onderwijs dat past bij hun capaciteiten. Kinderen in asielzoekerscentra in Nederland gaan meestal wel snel naar school, maar het systeem in Nederland is onvoldoende ingericht op de problemen waar ze tegenaan lopen. Zo worden kinderen in de asielperiode vaak gedwongen om (een aantal keer) te verhuizen, waardoor hun leerproces onderbroken wordt, kinderen opnieuw moeten wennen aan een nieuwe leerkracht, klasgenootjes en een nieuwe lesmethode.”

UNICEF Nederland pleit voor praktische oplossingen om het onderwijs voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland te verbeteren:

  1. Stop de voortdurende verhuizingen waardoor kinderen telkens van school moeten wisselen en nog meer achterstand oplopen.
  2. Geef de kinderen toegang tot voorschoolse voorzieningen.
  3. Neem kinderen in azc’s makkelijker op in gewone scholen.
  4. Bied taalschakelklassen in brede schoolgemeenschappen.
  5. Investeer in de deskundigheid van leraren zodat ze om leren gaan met de achtergrond van deze kinderen en ze psychosociale problemen en trauma’s kunnen herkennen.
  6. Laat elders behaalde diploma’s waarderen, zodat de aansluiting met het Nederlandse systeem makkelijker wordt.
  7. Ontwikkel betere lesmaterialen die aansluiten bij de specifieke noden van deze kinderen.

TeamUp voor kinderen en
jongeren in de opvang!

Op locatie

In de intentieverklaring is onder andere het voornemen genoemd dat TeamUp op verschillende COA-locaties activiteiten voor kinderen en jongeren mag organiseren, mits afgestemd met het management van de locatie. De ondertekenaars stimuleren dat per vestiging een overeenkomst wordt gesloten betreffende een passende samenwerking.

Samenwerking past bij COA-visie

Lid van het bestuur Janet Helder over de ondertekening: “Deze samenwerking past precies bij de visie die het COA heeft op de opvang en begeleiding. Steeds meer de samenwerking zoeken met partners, ook op onze azc’s. Extra mooi aan deze samenwerking is dat het hier gaat om kinderen en jongeren in de opvang. Elk initiatief dat bijdraagt aan een verbetering van het welbevinden van deze groep juichen wij zeer toe. ‘TeamUp’ heeft zijn meerwaarde al bewezen. Een uitbreiding op meer locaties is een goede ontwikkeling.”

Rol vrijwilligers belangrijk

Unitmanager Uitvoeringsprocessen Sjef Robroek van het COA: “Zoals Janet Helder ook zegt, we werken steeds meer samen met organisaties in ons netwerk. Een goed voorbeeld daarvan is deze intentieverklaring. TeamUp, de naam voor het samenwerkingsverband tussen War Child, Unicef en Save the Children verzorgt al op ruim tien van onze locaties spelactiviteiten voor kinderen. Door de subsidie van de Nederlandse Postcode loterij ontstaat de ruimte om dit uit te breiden naar meer locaties. De kracht van dit initiatief wordt voor een groot deel bepaald door de inzet van veel vrijwilligers en de lokale samenwerking op de locaties.”

Write2Unite van start!

Een cocktail van culturen, dat zou het positieve bij-effect kunnen zijn van de enorme vluchtelingenstroom van deze eeuw. In de praktijk blijven de bevolkingsgroepen behoorlijk gescheiden. Daarom is UNICEF in meerdere Europese landen deze maand het project Write2Unite begonnen.

Tieners – de helft uit eigen land, de anderen overal en nergens vandaan gevlucht- gaan in Write2Unite een interculturele dialoog aan. Over hoe ze uitkijken, of juist niet, naar de eerste weken op school. Over toekomstdromen, religie en de liefde. Of waarover dan ook: de onderwerpen bepalen ze zelf. Doel is elkaars denkwijzen leren kennen en meer begrip te krijgen voor elkaar. De dialoog krijgt vorm in een serie blogs, die in de eerste week van september online wordt gepubliceerd, om uitwisseling nog verder te verspreiden. Later volgt een tentoonstelling.

Voor Nederland gaat het om negen jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Drie van hen zijn gevlucht uit Syrië, een ander heeft Turkse ouders, één meisje komt van oorsprong uit Indonesië en een ander meisje uit China. De anderen zijn echte kaaskoppen.

In de loop van september verschijnen op de  website van UNICEF de eerste blogs.

FC De Wereld wordt Wereldreizigers – Expertisecentrum Pharos

 

Kinderen die nieuw zijn in Nederland hebben sociaal emotionele ondersteuning nodig. Nieuwkomersscholen spelen hier een grote rol in. De beproefde SEO methode FC De Wereld van Pharos is in 1998 gestart en inmiddels hebben 200 nieuwkomersscholen met de methode gewerkt. De methode is indertijd ontwikkeld om leerkrachten van vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers adequaat sociaal emotioneel te ondersteunen. FC De Wereld wordt dit schooljaar geheel herzien en verschijnt in oktober van dit jaar met een nieuwe, uitgebreidere inhoud en een nieuw jasje. Ook de naam van de methode verandert: Wereldreizigers. Pharos werkt bij de herziening nauw samen met scholen, want zij weten uit de praktijk het beste wat kinderen van nieuwkomers nodig hebben. De methode is vanaf oktober beschikbaar voor alle leerkrachten in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Meer informatie over de methode vindt u op de website van Pharos.

 

Beeld kijkdoos Wereldreizigers

 

Oproep aan formateurs: kinderen in azc’s verdienen plek in het regeerakkoord!

Op 14 februari 2017 werd de motie van de heer Voordewind (ChristenUnie) overgenomen door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om het uitgangspunt te hanteren dat schoolgaande asielzoekerskinderen niet meer worden verhuisd terwijl zij in procedure zijn. De Werkgroep Kind in azc is zeer verheugd over deze overgenomen motie. Het mag gerust een doorbraak worden genoemd dat het niet meer verhuizen van kinderen het uitgangspunt wordt. Veel schade aan de ontwikkeling van kinderen in azc’s kan worden voorkomen door de verhuizingen te stoppen.

De Werkgroep Kind in azc constateert echter dat tot op heden geen wijzigingen zijn aangekondigd door de staatssecretaris. Noch in beleid, noch in de praktijk.  Met de overgenomen motie kunnen het huidige beleid en de praktijk niet hetzelfde blijven. Het opvangsysteem zal aangepast moeten worden om de verhuizingen tegen te gaan. Het vele verhuizen van kinderen in asielzoekerscentra is geen noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal bij de asielprocedure hoort. Gezinnen kunnen ook op één plek worden opgevangen waar zij gedurende de hele asielprocedure verblijven.

Daarom heeft de Werkgroep Kind in azc deze aanbeveling opgesteld en aan de formateurs gestuurd, zodat de noodzakelijke aanpassingen aan het asielsysteem een plekje krijgen in het regeerakkoord.

ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en D66 in Friesland roepen op tot ruimhartiger en humaner asielbeleid voor kinderen

Zestig wethouders en raadsleden van de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en D66 in Friesland hebben de handen in een geslagen. In een pamflet roepen zij de landelijke politiek op om werk te maken van een ruimhartig kinderpardon, het verhuizen van kinderen in azc’s tegen te gaan en uitzettingen op een humanitaire manier te organiseren. De Werkgroep Kind in azc vindt dit een prachtig initiatief en roept de landelijke partijen op om hier gehoor aan te geven.

Martine Goeman, jurist bij Defence for Children en lid van de Werkgroep, “Het is een prachtig initiatief van deze lokale politieke partijen om de informateur en de politieke partijen aan de onderhandelingstafel op te roepen om de rechten van migrantenkinderen niet over het hoofd te zien. Vanuit Defence for Children roepen we niet alleen op tot een ruimhartig kinderpardon, maar vooral tot een rechtvaardig kinderpardon. Bij voorkeur worden eindelijk de belangen van kinderen verankerd in de migratiewet en komt er een stok achter de deur zodat kinderen niet meer na vijf jaar uitgezet kunnen worden. 95% van de huidige kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Deze erfenis van het vorige kabinet moet het nieuwe kabinet herstellen. Wanneer er de komende vier jaar niets voor de gewortelde kinderen wordt gedaan, zijn de gevolgen desastreus.”

De lokale politieke partijen zeggen het heel treffend in het persbericht bij het pamflet: “Een ruimhartig kinderpardon is geen verkiezingsstunt maar gaat over kinderen en hun familie. Maak er werk van.”

Dat de vele verhuizingen van kinderen in azc’s en de huidige manier van het detineren van kinderen zeer schadelijk is voor hun ontwikkeling, zien de lokale partijen ook in de praktijk. “De politici geven aan dat in gemeenten het landelijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. Daar wordt gezien, gehoord en ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Met name bij uitzettingen van gezinnen kan en moet er veel verbeterd worden. Kinderen krijgen te maken met politie inzet en worden vroeg uit bed gelicht. Met het Fries pamflet in de Friese media wordt het kabinet opgeroepen om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.”

Einde vele verhuizingen asielzoekerskinderen in zicht

15 februari 2017

Op Valentijnsdag heeft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie een motie overgenomen van de ChristenUnie. In het beleid wordt het uitgangspunt om gezinnen met kinderen in de asielprocedure waarvan de kinderen zijn begonnen met onderwijs, niet meer te verhuizen gedurende de periode dat zij in procedure zijn. Defence for Children is zeer verheugd over deze belangrijke stap om een einde te maken aan de vele verhuizingen.

Joël Voordewind van de ChristenUnie: “Ik ben blij dat de staatssecretaris eindelijk bereid is om de verhuizingen te stoppen wanneer kinderen naar school gaan. Ik hoop dat dit de kinderen eindelijk rust geeft zodat zij vrienden kunnen maken en zich veilig kunnen voelen.” De motie van de ChristenUnie werd ook onderschreven door GroenLinks, de SP en D66. Het hoefde niet tot een stemming te komen door alle politieke partijen omdat de staatssecretaris de motie overnam.

De Werkgroep Kind in azc pleit er al jaren voor om de verhuizingen te stoppen. Martine Goeman, jurist bij Defence for Children “Nederlandse kinderen verhuizen gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. Kinderen in azc’s verhuizen gemiddeld 1 keer per jaar. Op onze Kinderrechtenhelpdesk horen wij van de kinderen hoe schadelijk dit is voor hun ontwikkeling. Eerder deze week werd al een klacht over een verhuizing gegrond verklaard door de Kinderombudsman. Het is een doorbraak dat nu eindelijk als uitgangspunt wordt genomen dat verhuizingen niet meer plaatsvinden. Dit is een hele mooie stap voor de kinderrechten.”

Klik hier voor het verslag van het Overleg Vreemdeling- en asielbeleid in de Tweede Kamer, d.d. 14 februari 2017.

Verhuisdozen voor VVD, PvdA en CDA

Politici van de acht grootste politieke partijen krijgen vandaag een verhuisdoos van de Werkgroep Kind in azc vol rapporten en adviezen met het dringende verzoek om vluchtelingenkinderen tijdens de asielprocedure niet meer te verhuizen.

“We hebben een doos vol informatie die duidelijk maakt dat veelvuldig verhuizen schadelijk is voor asielkinderen. Dit moet stoppen. De partijen moeten hier direct na de verkiezingen werk van maken”, aldus Helen Schuurmans van de Werkgroep Kind in azc.

De 20-jarige vluchtelinge Emi weet als geen ander hoe het is om als kind vaak van azc naar azc te moeten verhuizen. “Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om telkens weer afscheid te moeten nemen van mensen die je vertrouwt. Zoals klasgenootjes, vrienden, de plek waar je woont en psychologen. De meeste mensen kunnen alleen daar over hun problemen praten.”

Emi doet mee aan de actie omdat zij namens alle kinderen in azc’s aan politici wil laten weten wat het betekent als je geen vaste woonplek hebt. De doos die de politici ontvangen, is gevuld met rapporten en adviezen en wordt overhandigd met het dringende advies om kinderen in azc’s tijdens de asielprocedure niet meer te verhuizen.

Stabiele opvang vluchtelingenkinderen

Met deze actie roept de Werkgroep de politieke partijen op tot beter beleid voor vluchtelingen, daarbij verwijzend naar de op handen zijnde politieke verhuizingen na de verkiezingen. “Denkt u tijdens het in- en uitpakken van uw eigen verhuisdoos eens aan de kinderen in asielzoekerscentra. Zij moeten te vaak hun spullen in- en uitpakken, omdat zij gedwongen worden te verhuizen. Gezinnen verhuizen minimaal drie keer, soms zelfs wel vijftien keer tijdens hun asielprocedure. Dit veroorzaakt veel onrust en instabiliteit in de asielopvang. Het schooljaar van kinderen wordt onderbroken, medische behandelingen worden onnodig stopgezet, verwerking van trauma’s lukt maar beperkt, het opbouwen van sociale contacten stokt en de integratie komt niet op gang”, staat in de begeleidende brief te lezen.

Route verhuiswagen

De verhuiswagen rijdt maandagochtend eerst naar Kamerleden Marit Maij (PvdA) in Den Haag en Joël Voordewind (CU) in Amsterdam. Vervolgens naar Linda Voortman (GroenLinks) in Utrecht en Renske Leijten (SP) in Amersfoort en weer terug naar Den Haag om de verhuisdoos te overhandigen aan Sjoerd Sjoerdsma (D66). Ook de partijbureaus van CDA, VVD en PVV kunnen een verhuisdoos verwachten.

Coalitie Werkgroep Kind in azc

De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting de Vrolijkheid, Kerk in Actie en War Child. Naast opvang op één plek pleit de Werkgroep kind in azc ook voor kleinschalige opvang, een snellere procedure, betere informatievoorziening, opvoedondersteuning voor de ouders, betere informatievoorziening en betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en voorzieningen op de locatie zoals wifi en sport- en spelactiviteiten.

Volg de actuele ontwikkelingen via de twitteraccounts van de coalitie van de Werkgroep

UNICEF Nederland

Defence for Children

 

Betreft: Input van de Werkgroep Kind in azc over ‘verhuisbewegingen asielzoekerskinderen’ t.b.v. het Algemeen Overleg op 14 december 2016

Op maandag 12 december 2016 heeft de Werkgroep Kind in azc een reactie gestuurd op de brief van staatssecretaris Dijkhoff over de verhuisbewegingen van kinderen in asielzoekerscentra. De brief is opgestuurd naar de vaste leden van de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie. In deze brief dringt de Werkgroep de staatssecretaris aan om met echte oplossingen te komen om de vele verhuizingen van deze kinderen te stoppen! De gehele brief kunt u hier vinden.

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Kind in azc

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑