Voor asielzoekerskinderen is school erg belangrijk; het geeft hen houvast en structuur. Deze kinderen willen graag leren om verder te komen. Helaas lukt het niet altijd om hen wat scholing betreft genoeg continuïteit en kwaliteit te bieden.

Knelpunt: vele verhuizingen
Volgens het onderzoeksrapport Kind in het centrum (2009) is het een knelpunt dat asielzoekerskinderen regelmatig langere periodes geen onderwijs kunnen volgen. Belangrijkste oorzaak zijn de vele verhuizingen: kinderen moeten daardoor vaak van school wisselen. Op een nieuwe school is voor hen niet meteen plek en dat geldt zeker voor kinderen die (een vorm van) speciaal onderwijs nodig hebben of een Internationale Schakelklas (ISK) bezoeken. De scholen op de gezinslocaties zelf kampen met andere problemen. De Werkgroep Kind in azc bracht in 2012-2013 samen met schooldirecties de knelpunten in kaart en vroeg daarvoor in juli 2013 aandacht in een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs. In juni 2014 inventariseerde de werkgroep wat de voornaamste knelpunten waren op het gebied van onderwijs voor kinderen in de asielopvang. Die staan beschreven in dit rapport.

De belangrijkste knelpunten in het onderwijs aan asielzoekerskinderen zijn:

  • Slechte toegang tot het voortgezet en speciaal onderwijs na verhuizingen.
  • Onvoldoende voorzieningen en middelen in het basisonderwijs op de gezinslocaties.
  • Beperkte toegang tot onderwijs op de Proces Opvang Locatie (POL).

De Werkgroep Kind in azc pleit er daarom voor om:

  • Kinderen die moeten verhuizen pas over te plaatsen als het onderwijs op de nieuwe locatie is gegarandeerd.
  • Kinderen die moeten verhuizen alleen nog maar in de zomervakantie over te plaatsen naar een nieuwe school.
  • De capaciteit te vergroten van de Internationale Schakelklassen (ISK’s).
  • Ervoor te zorgen dat op alle POL-locaties óók onderwijs is voor de kinderen.
  • De reguliere basisbekostiging te verhogen voor scholen op gezinslocaties door deze scholen een ‘status aparte’ (conform speciaal basisonderwijs) te geven, waardoor de onderwijskwaliteit en -ondersteuning worden gewaarborgd.