De Werkgroep Kind in azc volgt ook de discussies op andere terreinen die van belang zijn voor kinderen in azc’s, zoals gezondheidszorg, psychische ondersteuning (GGZ), opvoedingsondersteuning, veiligheid, dagbesteding, recreatie, sport- en spelmogelijkheden en jongerenbeleid. Een van dergelijke thema’s is kindermishandeling.

Preventie en aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld bij asielzoekersgezinnen
Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld in werking getreden. Voorafgaand daaraan heeft de Werkgroep Kind in azc er succesvol voor gepleit om deze wet ook toepasselijk te verklaren op COA-professionals.

Nu werkt het COA met een handelingsprotocol kindermishandeling. In ieder azc en op iedere gezinslocatie zijn twee COA-professionals benoemd tot ‘aandachtsfunctionaris kindermishandeling & huiselijk geweld’. Zij zijn getraind in het signaleren van, communiceren over en handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

Onderzoek naar kindermishandeling
GGD Nederland deed in opdracht van het COA onderzoek naar kindermishandeling bij asielzoekers in Nederland. De resultaten hiervan zijn in 2013 gepubliceerd. De Werkgroep Kind in azc heeft mede naar aanleiding van deze publicatie een brief gestuurd aan de landelijke Taskforce Kindermishandeling & seksueel misbruik, waarin zij aandacht vraagt voor de preventie en aanpak van kindermishandeling bij asielzoekersgezinnen.